Käyttämieni psykofyysisen fysioterapian lähestymistapojen avulla löydät turvallisen tilan omassa kehossasi. Työskentelyn myötä kehotietoisuus, rentous ja itsetuntemus lisääntyvät sekä voimavarat elpyvät. Kohtaan sinut kokonaisvaltaisesti käyttäen kulloinkin sopivia psykofyysisiä menetelmiä.

Etsimme yhdessä muutosta erilaisiin psykofyysisiin oireisiin kehosi tarpeista lähtien. Työkaluina ovat turvallinen vuorovaikutus, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, sanallinen ja kehollinen peilaaminen, kosketus sekä liike- ja vuorovaikutusharjoitteet. Työskentelyssä on olennaista keskenjääneen tunnekokemuksen turvallinen purkaminen, mikä vapauttaa hengitystä ja lihasjännityksiä, normalisoi vireystilaa ja helpottaa oman toiminnan ohjausta. Kun oppii havainnoimaan kipuja, lihasjännitystä, stressireaktioita ja uupumusta kehossa sekä oivaltaa niiden syitä, on helpompi tunnistaa omia tarpeita ja pitää huolta itsestä juuri kullakin hetkellä sopivalla tavalla. Psykofyysinen fysioterapia lisää myös läsnäoloa ja itsetuntemusta.

Pitkittynyt stressi ja trauma heikentävät kehotietoisuutta

Kehotietoisuus alkaa aistien kehittymisen myötä jo kohdussa ja muovautuu koko elämämme ajan. Sen kehittyminen riippuu siitä, miten meidät on vauvoina ja lapsina kohdattu ja miten sisäisen maailmamme ilmaisuihin on vastattu. Kyky aistia omaa kehoa voi olla heikentynyt myös pitkittyneen stressin, ruumiillisen kivun tai vamman tai traumaattisen kokemuksen seurauksena, koska aistimukset ovat olleet liian voimakkaita vastaanotettavaksi ja elimistö on suojautunut sulkemalla ne pois. Samalla usein myös kognitiiviset taidot ja sosiaalinen sitoutuminen heikkenevät. Jos myöhemmin tulee mahdolliseksi käsitellä tällaiseen tilanteeseen liittyviä kokemuksia ja tunteita, poissuljetut aistimukset sekä niitä kantavat kehon osat, tunteet ja muistot voivat tulla uudelleen osaksi minäkuvaa. Kehon tasapainoisen käytön myötä kehon rasitustilat vähenevät ja on mahdollista löytää yhteys omiin voimavaroihin ja toisiin ihmisiin.

Terapian aloitus

Yhteen tapaamiseen varataan aikaa 70 minuuttia. Hoitotiheyttä sovitellaan niin, että saat tarpeeksi tukea ja kannattelua mutta toisaalta riittävästi aikaa työstää edellisellä terapiakerralla käynnistynyttä prosessia ennen uutta tapaamista. Alkuun sovitaan 1-3 tapaamista, joiden aikana saat käsityksen, sopiiko psykofyysinen fysioterapia lähestymistapana sinulle ja toimivatko henkilökemiat. Minä terapeuttina myös omasta puolestani arvioin, voinko olla sinulle avuksi.