Rekisterinpitäjä: Maija-Leena Lehtimäki

Tietosuojavastaava: Maija-Leena Lehtimäki Y-tunnus 11420481 [email protected] https://maijaleenalehtimaki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilastietorekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu lakiperusteiseen velvollisuuteen käsitellä potilastietoja ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on potilaiden hoidon järjestäminen.

Potilasrekisterin käyttötarkoitus

• potilaan tutkimisen, kuntoutuksen ja hoidon järjestäminen, lausuntojen laatiminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta
• palveluiden toteuttaminen
• hoitokäyntien kirjaaminen

Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Mikäli potilastietoja tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon, informoidaan siitä erikseen.

Potilastietorekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot:

• potilaan nimi
• henkilötunnus
• yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• hoidon toteutuksen kannalta muut oleelliset tiedot, kuten käyntitekstit, lausunnot ja lähetteet
• asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset
• asiakkaan suostumuksella otetut kuvat ja videot

Potilastietorekisterin tietolähteet

• asiakkaan ilmoittamat tiedot
• tutkimuksen ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan yhteydessä asiakkaasta muodostetut tiedot
• lähetteet ja lausunnot
• asiakkaan suostumuksella hankitut tiedot esimerkiksi muista terveydenhuoltolaitoksista, joita voidaan käyttää lainsäädännön rajoissa

Rekisterinpitäjä voi käyttää myös sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä. Tällöin alihankkijan kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Potilastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista pyyntöä, jolloin asiakas itse nimeää, mihin tietoja luovutetaan. Kelan, työterveyshuollon, terveyskeskusten, sairaaloiden ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksiin liittyy velvoite hoitopalautteen lähettämisestä.

Rekisterin suojaus

Potilastietorekisteri säilytetään paperisena aineistona lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rekisterin pitäjällä. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot säilytetään tietokoneella, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.

Tietojen säilytysaika

Potilastietorekisteriin kerättyjä potilastietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti. Fysioterapiaan liittyviä potilastietoja säilytetään 12 vuotta hoitosuhteen päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää häntä koskevia tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle.

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.