Rosen-terapia on yksi käyttämistäni menetelmistä. Lähestymistapaani voit yleisesti tutustua täällä.


ROSEN-TERAPIALLA SYVÄÄ RENTOUTUMISTA JA ITSETUNTEMUSTA

KOSKETUS - HENGITYS – LIIKE – TIETOISUUS

Rosen-terapian avulla ihminen voi tulla tietoiseksi tunteistaan kehonsa kautta. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään omat kykynsä ja voimavaransa ja ilmentämään niitä omassa elämässään. Siinä on kyse tavasta käyttää rauhallista kuuntelevaa ja läsnäolevaa kosketusta sekä sanoja, jotka puhuttelevat ihmisen alitajuntaa ja tukevat meneilläänolevaa prosessia. Tällöin avautuu väylä erilaisten itseä suojaavien puolustusmekanismien lävitse ihmisen syvimpään olemukseen ja sitä kautta eheytymiseen syvällä sisäisellä tasolla.

Rosen-terapiassa jännittyneitä lihaksia käsitellään lihaksen tilaa vastaavalla voimakkuudella. Tuntuvasti, aistien ja antaen tilaa avautumiselle ja seuraten kehon reaktioita kosketukseen. Läsnäoleva ja kuunteleva kosketus luo mahdollisuuden avautua sisältä käsin tarvitsematta pelätä, että kehoasi tai sinua itseäsi pakotetaan mihinkään. Saat tulla vuorovaikutukseen omalla tavallasi ja omilla ehdoillasi. Tunnistat kehosi jännityksiä, asentoja ja sisäisiä aistimuksiasi, suojamekanismejasi ja tunnetilojasi. Kehon rentoutuessa ja hengityksen vapautuessa niin, että se virtaa läpi koko kehon, unohdettuja tunteita, tapahtumia, asenteita ja selviytymisstrategioita nousee tietoisuuteen. Tästä vapaasta tilasta, itsen ehyestä syvästä kohdasta käsin näkee realistisemmin tämän päivän ihmissuhteet ja tilanteet. Voit säädellä omaa käytöstäsi ja tehdä valintoja.

Miten?

Alkuun sovitaan 1-3 tapaamista, joilla saat käsityksen, sopiivatko tämä lähestymistapa tai henkilökemiat sinulle. Minä terapeuttina myös omasta puolestani arvioin, voinko olla sinulle avuksi. Kyse on prosessista, jonka kokonaiskestoa ei voi tietää etukäteen. Jotain voi toki päätellä elämänhistoriasta ja kehontilasta ja siitä, kuinka paljon olet tehnyt sisäistä tunnetyöskentelyä tai miten saat yhteyden kehotuntumaasi. Jos opit helposti taktiilisten ja kinesteettisten aistimusten kautta, tämä lähestymistapa todennäköisesti sopii sinulle.

Yhteen tapaamiseen varaan aikaa 70 minuuttia. Useimmille sopivat tapaamiset 2-3 viikon välein, mutta jotkut hyötyvät selvästi viikottaisista terapiakäynneistä. Hoitotiheyttä sovitellaan niin, että saat tarpeeksi tukea ja kannattelua ja toisaalta riittävästi aikaa työstää kehon- ja mielentasolla käynnistynyttä prosessia ennen uutta tapaamista.

Rosen-terapia tapahtuu hoitopöydällä vaatteet päällä tai alusvaatteisillaan lakana ja peitto suojanasi. Yleensä aloitetaan vatsalla ollen ja sitten selin, mutta asento voi olla muukin. Läsnä olevalla kuuntelevalla kosketuksella luodaan kontakti. Kehon tilaa kartoitetaan tunnustellen, liikutellen ja havainnoiden, missä on jännittyneitä, asentoa muovaavia, vapaaseen hengityksen virtaukseen ja liikkeeseen osallistumattomia kohtia, sekä kyselemällä, mitä Sinä tunnistat itsessäsi. Jännittyneitä, liikettä vastustavia tai velttoja (lihasjänteys heikko) kohtia kohdataan lihasjännitystä vastaavalla voimakkuudella. Tilaa ei yritetä muuttaa. Herätellään aisteja tunnistamaan tila. Läsnäoleva ja kuunteleva kosketus, sanallinen peilaus ja alitajuntaasi puhutteleva puhe helpottavat huomiosi suuntaamista ja pitämistä kehotuntumassa ja sisäisessä tilassasi.

Hyvin jännittyneen ja/tai turran kehontilan tiedostamiseen ja helpottamiseen voidaan joskus käyttää triggerpistekäsittelyä (Travell & Simons), nivelten artikulaatiota ja liikettä sekä monia muita fysioterapeuttisia manuaalisia tapoja herätellä kehotietoisuutta ja käsitellä pehmytosia. Näin voi tulla kokemus kipu- ja jännitystilan helpottumisesta ja hengityksen vapautumisesta. Uusi kehollinen aistimus avaa tietoisuuden tilaa.

Voimavarojesi mukaan annan kotiharjoituksia, joilla opit esimerkiksi rentoutumista ja kivun helpottamista, kehotietoisuutta ja läsnäolon taitoa, stressinpurkua, vapautuneen kohdan aktivoimista ja vahvistamista ja kuntoutumisen vaiheeseen sopivaa liikuntaa.

Mitä Rosen-terapiassa tapahtuu?

Rosen-terapian vaikutuksesta tunnistat vähitellen paremmin sisäisen kokemusmaailmasi, jonka ilmentymää kehosi tila on – tai tunnistat kehontilan, joka muokkaa sisäistä tilaasi. Kehon rentoutuessa, hengityksen vapautuessa ja päästessä virtaamaan läpi rentoutuneen kehon syntyy yhteys tiedostamattomiin tunteisiin, päätöksiin ja asenteisiin eli omasta näkökulmastasi koettuun tapahtumaan hyvin tuoreena ja elävänä ”kuin se tapahtuisi nyt”. Monesti kokemus koostuu samankaltaisten tunnekokemusten sarjasta useasta eri elämäntilanteesta. Läsnäolevan kuuntelevan kosketuksen ja alitajunnalle puhuvien sanojen kannattelema omilla ehdoillasi tapahtuva avautuminen tekee kokemuksesta kuitenkin erilaisen kuin kokemuksesta, joka oli traumaattisen kokemuksen tapahtumahetkellä. Olet turvassa ja aikuinen, mutta yhteydessä eri-ikäisen minäsi tiloihin. Tämän päivän ikäinen minäsi on kokemuksen tarkkailijana, havainnoijana ja todistajana terapeutin kanssa kohdatessasi eri tunne- ja minätilojasi.

Kun energeettisesti latautunut tunnepitoinen kokemus purkautuu, avautuu laajempi näkökulma aikuisen kokemusmaailmasta käsin usein jo lapsena tai nuorena tehtyjen päätösten ja niiden pohjalta luotujen asenteiden uudelleen arviointiin. Tämän päivän tilanteisiin latautunut sisäinen jännite purkautuu. Tilanteet ja ihmissuhteet voi nähdä realistisemmin.

Tavallista on, että kokemukset tulevat esiin palasina ja hahmottuvat vähitellen. Ajan kuluessa alat saada paremmin yhteyttä tunteisiisi ja elämänhistoriaasi. Minäkokemuksesi eheytyy, kun irrallaan olleet tunnekokemukset ja muistot asettuvat kohdalleen aikajatkumolle. Irralliset kohdat kehossasi tulevat osaksi yhtenäistä kehonkuvaa. Voit olla ja liikkua luonnollisesti ja taloudellisesti ja elää ja toimia eheytynyttä sisäistä olemustasi ilmentäen.

Kenelle Rosen-terapia sopii?

 • kärsit erilaisista kehon jännityksistä tai kiputiloista
 • ahdistaa, hengityksesi on pinnallista tai hengittämisessä on vaikeuksia
 • sinulla on äänentuoton, kurkun ja kaulan alueen vaivoja
 • olet stressaantunut ja sinun on vaikea rauhoittua
 • kärsit traumaattisen kokemuksen jälkeisestä tilasta
 • olet väsynyt, uupunut
 • on unihäiriöitä
 • toiminnallisia vatsavaivoja, kipuja ja pullistusta vatsassa
 • et pysty rentoutumaan ja viemään huomiota kehoosi
 • tunnet, ettei kehosi palaudu ja virkisty
 • olet toipumassa raskaasta elämänvaiheesta
 • haluat saada yhteyden tunteisiisi ja lisätä itsetuntemustasi
 • haluat löytää voimavaroja ja uusia mahdollisuuksia elämääsi
 • kehonhuoltoon, kun käytät kehoasi itseilmaisuun (muusikot, näyttelijät, tanssijat)
 • kehotietoisuuden herkistämiseen ja elvyttämiseen, jos käytät kehoasi työvälineenä (terapeutit, opetus-, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijät)

Mitä opit?

 • opit aistimaan ja arvostamaan omaa kehoasi ja sen reaktioita
 • saat turvallisemman ja varmemman kontaktin itseesi ja omaan tapaasi olla
 • löydät yhteyden tunteisiisi ja niiden ilmaisuun spontaanimmin
 • löydät vaihtoehtoisia tapoja kokea ja liikkua
 • opit rentoutumista ja läsnäoloa tässä hetkessä
 • pystyt omien oivallustesi avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
 • pystyt säätelemään työasentojasi
 • pystyt säätelemään kuormitustasi
 • koet liikkumisen osaksi itseilmaisua
 • löydät mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
 • pystyt vahvistamaan itsetuntemustasi
 • opit vuorovaikutustaitoja, sanatonta ilmaisua ja sen ymmärrystä sekä yhdessä toimimista

Rosen-terapian taustaa

Rosen-terapia kuuluu psykofyysisen fysioterapian menetelmiin ja sijoittuu fysioterapian ja psykoterapian välimaastoon. Rosen-terapian juuret ovat 1800–1900-luvun taitteen Keski-Euroopassa, jossa oli innovatiivista monitieteellistä psykoterapian ja kehollisten terapiamuotojen kehittämistä. Saksalais-amerikkalainen fysioterapeutti Marion Rosen (1914-2012), jonka nimeä menetelmä kantaa, opiskeli hengitys- ja rentoutushoitoja psykoanalyysissa käyvillä potilailla 1930-luvun Saksassa ja sen jälkeen fysioterapeutiksi Tukholmassa ja USA:ssa Mayo-klinikalla. Rosenin työn tuloksena syntyi pitkälle kehittynyt kehoterapiamuoto, jossa yhdistyy kehotietoisuus ja tunnetyöskentely. Sen tavoitteena on kehollinenhelpotus ja itsetuntemus syvän rentoutumisen kautta. Syvä rentoutuminen luo yhteyden alitajuntaan, keholliseen esitietoiseen materiaaliin, joka voi alkaa koostua tietoiseksi ja eheyttää ihmistä.

Nykyinen aivotutkimus on vaikuttanut käänteentekevästi lääketieteen ihmiskäsitykseen ja tukenut varhaisempien psykoterapiatutkimusten tuottamia käsityksiä ihmisen psykofyysisestä ja psykososiaalisesta olemuksesta. Sikiöajan ja varhaisen vuorovaikutuksen tutkimukset auttavat meitä ymmärtämään mielen ja kehon välisen yhteyden rakentumista. Tämä tieto antaa sanoja kehon ja mielen ilmiöiden kuvaamiseen Rosen-terapiaprosessissa.


Linkkejä:


Kirjallisuutta

Elaine L. Mayland: Rosen‑menetelmä - tie eheyteen ja hyvinvointiin. Esoteria Publishing, 1992

Marion Rosen, Susan Brenner: Rosen‑menetelmä. Kosketusta keholle ja mielelle. Delfiini kirjat 2005

Hanna Svennevig: Kehon mieli. Kehontuntemuksesta itsetuntemukseen. WSOY 2005

Jari Sinkkonen: Lapsen puolesta. WS Bookwell Oy. 2001

Maarit Silven: Varhaiset ihmissuhteet – Polku lapsen suotuisaan kehitykseen. Minerva Kustannus Oy. 2010

Sue Gerhardt: Rakkaus ratkaisee. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle. Edita 2008

Daniel J. Siegel: Mielitaju. Muutoksen tiede. Basam Books Oy. 2010

Marion Rosen, Susan Brenner: Rosen Method Bodywork: Accessing the Unconscious through Touch . North Atlantic Books 1991.

Alan Fogel: The Psychophysiology of Self-Awareness: Rediscovering the Lost Art of Body Sense. WW Norton &Co 2009

Marion Rosen, Susan Brenner: The Rosen Method of Movement. North Atlantic Books 1991

Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen, Tiina Törö, Benita Lillrank: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Mediapinta 2010

Pirkko Mäkelä, Pirkko Siltala, Tuula Tamminen: Äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus. WSOY 2003

Jari Sinkkonen. Mirjam Kalland: Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen Sanoma Pro 2005

Pat Ogden, Kekuni Minton, Clare Pain: Trauma ja keho. Sensorimotorinen psykoterapia. Traumaterapiakeskus 2009